Web Geliştirici | Tasarımcı

İletişim Bilimlerine Giriş

İletişim’in temel öğeleri

 • Gönderen – Kodlayan
 • Alıcı
 • İleti
 • Kanal
 • Geribildirim

KAVRAM OLARAK İLETİŞİM İletişim bir kişiden diğer kişi veya kişilere mesajın aktarılmasıdır.

‘bilgi düşünce, tutum, duygu ve davranışların bir kişi, grup ya da örgüt tarafından diğer kişi/kişiler veya grup/gruplara uygun semboller kullanarak aktarılmasıdır.

Sözsüz iletişim beden dili başta olmak üzere, semboller, renkler vb. üzerine kuruludur.

Sözlü iletişim ise; kullanılan sözcükleri, ses tonlaması ve vurguları içermektedir.

BİREYLERARASI İLETİŞİM NEDİR?

Bireylerarası iletişim, birbiriyle ilişkide ya da bağlantıda olan insanlar arasında meydana gelen iletişimdir.

İLETİŞİM SÜRECİ

İletişimin işleyiş süreci

GÖNDERİCİ > MESAJI KODLAMA > KANAL > KOD ÇÖZME > FİLTRE (ALICI) **** FEEDBACK

İLETİŞİMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

İLETİŞİMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

1. İletişim İnsan Davranışlarının Bir Ürünüdür: İletişim coğrafi, sosyal ve benzer çevresel değişkenlerin insan üzerinde bir etkisi olamadığı gibi, basit bir etkileşim aracı da değildir. Çocuk, çevresini algılamaya başladığından itibaren belirli ölçüde iletişime başlar, zamanla yeteneklerine ve çevreyle ilişkisine bağlı olarak iletişim gücü gelişir. 10

2. İletişim Dinamik Bir Olgudur

• İletişimin ikinci temel özelliği dinamik olmasıdır. • Kültürel yapıdaki değişime paralel olarak iletişim de değişir. • Yeni çevresel olguların ortaya çıkması, yeni deyimlerin, yeni kelimelerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Zamanla bazı kelimeler veya kavramlar, yerlerini yenilerine bırakmaktadır. 11

3. İletişim Belirli Kalıplara Bağlıdır

• İletişim ilişkisi belirli kalıplar içerisinde gerçekleştirilir. İletişim kalıpları, genel kültürel yapıya bağlı olarak gruplarca oluşturulur ve kişilerin kabul etmeleri oranında süreklilik kazanmaktadır. • İletişimde kullanılan sözler, özel işaretler, bir bölgenin haritasına benzer. Bir bölgenin haritası o bölgenin tüm özelliklerini vermez; ama belirli özelliklerini yansıtabilir.

İletişim Şekilleri

İçsel İletişim

İçsel iletişim kişinin kendi kendiyle iletişim kurmasıdır. Birçoklarımızın yaptığı gibi düşünmek, iç ses ile konuşmak veya kendi kendi sesli konuşmak bu kapsamda yer alır.

Kişiler Arası İletişim

Kişiler arası iletişim iki kişinin yüz yüze iletişim şeklinde gerçekleştirdiği bir iletişim şeklidir. Yani fiziksel olarak aynı ortamda bulunan iki kişinin birbiriyle iletişim halinde olması durumudur.

Grup İletişimi

Kişiler arası iletişimin ikiden fazla kişi arasında gerçekleşmesine grup iletişimi denir. Grup iletişimde ikiden fazla fazla kişi etkileşim halindedir.

Örgütsel İletişim

Bu iletişim şekli örgütsel faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla, örgüt içerisinde kurulan günlük iletişim ve örgütün dışarı ile iletişimini sağlayan dış iletişim yer alır.

1.A. İLETİŞİMİN BOYUTLARI

İletişim, makro ve mikro olmak üzere iki temel boyutta incelenebilir.

Mikro ya da bireysel boyutlu iletişimin kapsamına; bireyin kendi kendisiyle iletişimi, kişilerarası iletişim ve grup iletişimi girer.

Makro ya da toplumsal boyutlu iletişim kapsamına; kitle iletişimi, uluslararası iletişim, kültürlerarası iletişim girer. Örgüt iletişimi ise örgütün niteliğine göre hem mikro hem makro boyutlarıyla ilişkili olabilmektedir.

 1. İÇE DÖNÜK İLETİŞİM – KİŞİSEL İLETİŞİM

Kişinin kendi kendi ile ile iletişimi olarak da anılabilir.

Simgelerin, bir bireyin dışa vurulmayacak şekilde, kişinin kendi içinde türetimi, iletilmesi ve yorumlanması,  kişinin kendi kendi ile iletişimidir.

Kişinin kendi kendisiyle iletişimi ya da içe dönük iletişim: İletişimi en basit düzeyde bireyin kendisini içinde yaşadığı dünyayla ilişkilendirmesi olarak tanımlarsak, iletişimin öncelikle bireyin kendi içinde başladığını kabul etmek gerekir. İletişim toplumsal bir olgudur ve toplumun en küçük birimi bireydir. Kişi, kendi içinde bilişsel duygusal ruhsal açıdan hazırlık aşamasını tamamladıktan sonra dışarıyla iletişime geçebilir.

´İçe dönük iletişimin işleyiş ve işlevleri: Kişinin içe dönük iletişimini tümüyle kendiliğinden bir işleyiş olarak görmek yanlış olur. Kişi dış çevresiyle olduğu gibi kendi iletişiminde de planlı ve amaçlıdır. İçe dönük iletişim kişinin çevresinden soyutlanmasını değil, dış çevresiyle ilişkilerini planlı tasarımlar biçiminde düzenlemesini gerektirir.

´İçe dönük iletişimde sorunlar: İçe dönük iletişim insan olmanın gereğidir. Kişi ancak başka biriyle karşılaştığında kişilerarası iletişim gerçekleşir. Kişi bir grubun içindeyse grup iletişimi gerçekleşebilir. Ancak kişi, her durumda ve ortamda aynı anda kendisiyle de iletişim halindedir. Bazen içe dönük iletişimde de ölçü kaçabilir ve içe dönük iletişim sağlıklı olmanın gereği iken sağlıksızlığın göstergesi olabilir. İşte bu durumu yaratan sorunlar:

***********

İÇE DÖNÜK İLETİŞİM BİÇİMLERİ

 • Doğrudan: İç ses, düşünme
 • Yazı aracılığı ile: Günlük
 • Sanal Ortam: Gönderilmemiş mail, kendine gönderilmiş mesaj

´İçe dönük iletişimin biçimleri: İnsanların, içe dönük iletişim kurmadıkları bir an yoktur. Rüyalar bile kişinin iç dünyasının hareket halinde olmasıyla ilişkilidir. Küçük çocukların kendi kendine oyun oynaması ve hayali arkadaşlarla konuşması da bir bakıma çocuğun kendi kendisiyle iletişimidir. İçe dönük iletişimi de doğrudan ve dolaylı olarak ayırmak mümkündür.

´İçe dönük iletişimde doğrudanlık: Kişinin kendisiyle iletişimi çoğunlukla doğrudan (aracısız) gerçekleşir. Evde, otobüste, trende çoğu zaman kendi düşüncelerimize dalar gideriz. Kimi gelecek planları yapar, kimi gündelik sorunları düşünür, kimi yazması gereken yazıyı düşünür. Bütün bunlar kişinin kendi kendisiyle doğrudan iletişim kurma biçimine ilişkin örneklerdir.

´Yazılı aracılı iletişim: Kişinin kendisiyle iletişiminde devreye yazı girebilir. Kişi, zihnini meşgul eden düşünceleri yazıya dökerek rahatlar. Günlük tutan biri, yazdıklarını başkalarıyla paylaşmadığı sürece içe dönük bir iletişim gerçekleştirmiş olur. Böylece içe dönük iletişim yazıyla aracılanmış olur.

´Sanal ortam aracılı içe dönük iletişim: Günümüzde, insanlar içe dönük iletişimlerini bilgisayar aracılı gerçekleştirmektedirler. Bilgisayar ortamında oynanan oyunlar bir bakıma kişinin içe dönük iletişimi olarak görülebilir. Söz konusu iletişim teknoloji aracılı gerçekleşmiş olur.

İÇE DÖNÜK İLETİŞİMDE ETMENLER

 • Dış çevre
 • Toplumsal ortam
 • Kişisel etken
 • Entelektüel düzey
 • Gelecek kaygısı

´Dış çevreyle iletişimin planlanması: Kişinin kendisiyle iletişimi çoğu zaman onun dış çevreyle kuracağı iletişimin tarz ve üslubunun planlandığı bir aşama olarak işlev görür. Bireyin kendi yapısında, işleyişinde bir sorun yoksa dış çevreyle iletişimde de bir sorun yaşanmaz. Örn: İş görüşmesine giden bireyin ne söyleyeceğini, nasıl davranacağını, ne giyeceğini düşünüp karar vermesi gibi tasarımlar her bireyin yaşantısında rastlanan iletişim edimleridir.

´Dış çevreyle iletişimin değerlendirilmesi: Bireyin dış dünyayla kurduğu iletişim ilişkisi her zaman kendi kendisiyle iletişim düzeyinde başlamayabilir. Bazı durumlarda birey, dışa dönük iletişim edimlerinin ardından içe dönüş yaparak durumu değerlendirir. «iyi ki söyledim» ya da «her şeyi mahvettim»

´Kişinin kendi kendisiyle kalma gereksinimi: İnsanlar zaman zaman kendileriyle baş başa kalmaya da ihtiyaç duyabilirler. Bu gibi durumlar, kişinin tamamen dış dünyadan soyutlanması olarak değerlendirilmemelidir. Ancak dış dünyadan kaçmayı ve içe kapanmayı alışkanlık haline getiren bireylerin ruhsal sorunlar yaşıyor olabileceğini göz ardı etmemek gerekir.

´Uyumsuzluk durumunun giderilmesi: Kişinin kendisiyle iletişiminin önemli işlevlerinden biri de uyumsuzluk durumlarının giderilmesiyle ilgilidir. Karşılaşılan uyumsuzluk durumlarından kurtulmak için çoğu zaman yalnız başımıza kalıp sorun üzerinde düşünmek isteriz. Bu düşünme eylemi, bizi genellikle çözüme götürür. O halde içe dönük iletişimin önemli işlevlerinden biri kişinin iç denge durumunu sağlamasına yardımcı olmaktır.

´İçe dönük iletişimi etkileyen etmenler / Dış çevreyle iletişim: Kişi kendisiyle iletişimini kendi içinde yaşıyor olsa da bu yaşantı dış çevreden bağımsız değildir. İnsanın dış dünyasındaki gerginlikler, sevinçler, coşkular, iç dünyasına da yansır. Aile, iş yaşamı ve aşk yaşamında mutlu olan birinin içe dönük iletişiminde de huzur ve olumlu duygu yansımaları olması doğaldır. Dış dünyasını organize edemeyen, işsiz ve geçim sıkıntısı çeken biri ise kendi kendisiyle iletişiminde gerginlik, huzursuzluk ve kaos yaşar.

´Entelektüel düzey: Entelektüel düzeyi yüksek kişilerin iç dünyaları da oldukça zengindir. Bu tip kişiler zamanlarının büyük bölümünü düşünmeye ayırırlar. İçe dönük iletişim, entelektüel düzeyi yüksek insanların profesyonel yaşamlarının bir gereğidir. Üniversiteden çıkıp evine giden bir felsefe profesörünün, -hele o sırada Aritoteles’in veya Hegel’in bir yapıtını Türkçe’ye çevirmeye uğraşıyorsa- aklından geçenlerle geçim derdine düşmüş bir memurun veya bir ev kadınının aklından geçenler arasında dağlar kadar fark vardır.

´Toplumsal ortam: Kişinin içinde yaşadığı toplumsal ortam da kendi kendisiyle iletişiminde etkilidir. Birincil ilişkilerin, yüz yüze iletişimin yoğun yaşandığı geleneksel toplumlarda kişinin kendisiyle iletişimi dış çevreyle daha çok ilişkilidir. Kent ortamında yaşayan bir kişinin ise kendisini birey olarak kanıtlamak için planlar yaptığını varsaymak yanlış olmaz.

´Kişilik özellikleri: Kişilik özellikleri de içe dönük iletişimin işleyişinde etkilidir. Kimileri zengin bir hayal dünyasına sahiptir ve kendileriyle baş başa kalmaktan hoşlanırlar. Kimileri ise sürekli sosyal bir ortamda bulunmayı tercih ederler. Bu tip insanların kendileriyle iletişim kurmaya tahammülleri yoktur. Bu fark genellikle çocukluk yıllarında belirginleşir.

´Gelecek kaygısı: geleceğe ilişkin kaygı ve endişeler de kişinin içe dönük iletişiminin biçimlenmesinde etkili olur. Geleceğini güven altına alamadığını düşünen insanların aklı hep bu konuyla meşgul olur. Bu düşünceler, kişilerin gündelik yaşamlarını ve ilişkilerini organize etmelerini bile etkileyebilir.

İÇE DÖNÜK İLETİŞİMDE SORUNLAR

 • 1.Uyum durumunun kurulması (Uyumsuzluk)
 • 2.Teknoloji ile sıradanlaşan dünya
 • 3.Stres

1.Uyumun pekiştirilmesi ya da uyumsuzluk: İçe dönük iletişim, yani kişinin kendi kendisiyle iletişimi, kişinin dış dünya iletişimiyle dengeli sürdürüldüğü sürece sorun yoktur. Dengenin bozulması, bireyin ruhsal sağlık sorunlarının işaretidir.

2.Teknolojiyle sınırlanan sosyal yaşam: günümüzde, yoğun iş yaşamı ve teknolojinin sunduğu imkanlar, insanların sosyal iletişimini zayıflatmakta ve kişinin içe dönük iletişime yönelmesine ortam hazırlamaktadır. Bu durum, insanların yabancılaşmalarına ve yalnızlaşmalarına yol açabilir.

3.Stres: İnsanlar gelecek kaygısı yaşamaları, sevgi ve saygı ihtiyacını karşılayamamaları durumunda içe dönük iletişime yönelirler.  Bu içe dönüş, bir iç hesaplaşmaya dönüşür ve kişi strese girer. Stres bireyin duygusal bunalımlar ve zihinsel hastalıklar yaşamasına neden olabilir.

1.açıklama: İçe dönük iletişimde engeller: Bazen kişi kendisiyle iletişim kurmaya yeterince zaman ayırmaz. Yoğun kent yaşamı, bilgisayar ve internetin sunduğu imkanlar içe dönük iletişimi engelleyebilir. Teknolojinin ve kapitalizmin bizler için hazırladığı bu tuzağa düşmemeliyiz. Kendimiz, çevremiz ve toplumsal olaylarla ilgili kendi düşüncelerimizi üretme konusunda hassas davranmalıyız. Düşüncelerimizi kitle iletişim araçlarının yönlendirmesine izin vermemeliyiz.

 • KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

            Kişiler arası iletişim, “iki ya da daha fazla kişi arasında meydana gelen mesaj alışverişi”’dir. Genel tanııyla, kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişime kişiler arası iletişim denir.

ÖZELLİKLERİ

 • 1.PLANLILIK
 • 2.ÖRGÜTLÜLÜK
 • 3.SÜREKLİ DEĞİŞTİRME
 •      4.YİNELENMENİN OLANAKSIZLIĞI
 • 5.ZORUNLULUK VEYA GÖNÜLLÜLÜK
 • 6.DOĞRUDANLIK
 • 7.EŞ YÜZEY VE HİYERARŞİ
 • 8.ZİNCİRLEME İŞLEYİŞ
 • 9.SANALLIK
 • 10.UYUM VE ÇATIŞMA
 • 11.İLETİŞİM KİŞİ VEYA İLETİ ODAKLI
 • 12.ANINDA VEYA GECİKMELİ
 • 13.ÖDÜLLENDİRME VEYA CEZALANDIRMA
 • 14.EMPATİ VE KARŞILIKLI DİNLEME
 • 15.ÖZNELERARASILIK
 • 16.SÖZLÜ VEYA SÖZSÜZ

1.Planlılık: İnsanların kişilerarası düzeyde gerçekleştirdikleri iletişim edimleri, çoğunlukla planlı olma özelliğine sahiptir. Günlük yaşam içindeki en sıradan selamlaşmalar bile planlı ve örgütlü davranışlardır.

2.Örgütlülük: Issız bir adada yalnız başımıza yaşamadığımıza göre bir takım örgütlü yapılar içinde yaşıyoruz demektir. Örn: Hepimiz bir ailenin üyesiyiz ve her ailenin kendine özgü bir iletişim tarzı vardır. Aynı durum, diğer kurumsal ilişki ve iletişim ortamları için de söz konusudur. Buna göre bütün kurumsal yapılarda işleyişleri gereği belli bir hiyerarşi vardır. Tüm kurumlarda kimin kiminle ne oranda ve ne biçimde iletişim kuracağı kurallarca belirlenmiştir.

3.Süreklilik veya geçicilik: Kişilerarası iletişim süreklilik gösterebilir veya geçici olabilir. Kişilerin üyesi olduğu ailede, öğrenim gördüğü okulda, görev yaptığı kurumda, yaşadığı semtte kurduğu ilişkilerde süreklilik vardır. Diğer yandan günlük yaşam içinde sokakta, kuaförde, markette karşılaştığımız ama bir daha hiç karşılaşmayacağımız insanlarla da geçici ilişkiler kurabiliriz.

4.Değiştirme veya yinelemenin olanaksızlığı: Bir kişiden diğerine bir ileti gönderildiğinde, mutlaka, açık veya örtük, belli veya belirsiz bir etki yapar. Kişilerarası iletişimde, olumsuz yönde yaratılan etkilerin, söylenenlerin geri çekilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Yaratılan etkinin şiddeti azaltılabilir belki ama yok edilemez.

5.Zorunluluk veya gönüllülük: Kişilerarası iletişim gönüllü veya zorunlu olabilir. İnsan, yaşadığı süre içinde başka insanlarla çeşitli düzeylerde zorunlu veya gönüllü ilişkiler kurmak zorundadır.

6.Doğrudanlık veya dolaylılık: Kişilerarası iletişim de iletişimin diğer boyutları gibi hem aracılı (dolaylı) hem de aracısız (doğrudan) olabilmektedir. Burada genellikle zaman ve uzam ögeleri belirleyici olmaktadır. İnsanlar yakın çevreleriyle genellikle yüz yüze iletişim kurmayı tercih ederler. Teknolojik gelişmeler kişilerarası iletişimde zaman ve uzam engelini kaldırmıştır. Teknolojik araçlar kullanarak iletişim ediminde bulunduğumuzda dolaylı iletişim söz konusu olmaktadır.

7.Eş düzeylilik ve hiyerarşi: Kişilerarası iletişim, bireyin içinde yer aldığı toplumsal kesimin yapısına bağlı olarak daha eş düzeyli veya hiyerarşik olabilir. Buna iletişimin yatay ve dikey işleyişi de denebilir. Buna göre, kardeşler arasındaki ilişkide, anne baba arasındaki ilişkiye göre yatay bir işleyiş vardır.

8.Zincirleme işleyiş: Kişilerarası iletişim iletilerin kişiden kişiye aktarılması suretiyle zincirleme biçimde işler. Zincirleme işleyiş iki biçimde işlemektedir. Birinci biçiminde söylenti ve dedikodu dediğimiz kulaktan kulağa aktarmadır. Bu işleyiş fısıltı gazetesi olarak da adlandırılır. Aynı durum e-posta yoluyla da işleyebilir. Ancak, ikinci işleyişte fısıldanan haber belli bir kaynaktan gönderiliyor ve kişilerin bu sürece katılması sağlanarak bir kitleye aktarılmak isteniyorsa burada kişiler kitlesel iletişimin aracı olarak kullanılmış olur.

9.Sanallık: sanal ortam da kişilerarası iletişime önemli bir boyut kazandırmıştır. Web cam ve Skype gibi uygulamalar sayesinde kişilerarası iletişimin işleyişinde önemli derecede etkili olmaktadır.

10.Uyum ve çatışma: Kişilerarası iletişim uyum ve çatışmalar üzerine kurulur. Kişiler bazı durumlarda çatışma durumunu karşılarındaki kişiye hissettirmemeye çalışırlar ve bu duyguyu kendi içlerinde yaşarlar. Ancak çatışmanın içselleştirilmesi kişilerarası iletişim açısından sağlıklı değildir.

11.İletişim kişi veya ileti odaklı olabilir: Kişilerarası iletişimde zaman zaman iletinin kendisi, zaman zaman da kişiler ön planda olabilmektedir. Kişiler çoğu zaman başkalarıyla zaman geçirmeyi tercih ederler. Bazen de bir takım konular kişileri bir araya getirir. Bazen iyi arkadaş olmadığımız kişilerle de bilgi birikimlerinden dolayı iletişimi sürdürmeye özen gösteririz.

12.Anındalık veya gecikmelilik: Bireyler, kurmak istedikleri iletişimin niteliğine göre aracılı veya aracısız olmak üzere anında ileti alışverişinde bulunurlar ya da ileti gönderimi ile alımı arasına belli bir zaman kesiti girebilir.

13. Ödüllendirme ve cezalandırma: Kişilerarası iletişim bir yanıyla da ödül ve ceza üzerine kurulur. Cezadan uzak durmak ve ödüllendirilmeyi arzulamak insan doğasına özgü bir şeydir. İnsanların kişilerarası iletişimden bekledikleri şeyler de onay görmek, saygı görmek ve değer verildiğini hissetmektir.

´

14.Empati: Kişilerarası iletişimde empatinin varlığı ya da yokluğu iletişim ilişkisinden beklenen sonucun alınıp alınmamasında önemlidir. Karşımızdaki kişiyle ne kadar iyi empati kurabilirsek o kadar olumlu bir iletişim kurarız.

15.Karşılıklı dinleme: Kişilerarası iletişim, karşılıklı dinleme özelliğine sahiptir. Bir iletişim ediminden beklenen sonucun alınması için tarafların birbirlerini dinlemeleri gerekir. Sağlıklı bir kişilerarası iletişimin önemli bir özelliği dinlemenin karşılıklı olmasıdır.

16.Öznelerarasılık: Kişilerarası iletişimde özne ve nesne konumları sabit ve değişmez değildir. İki kişi arasında konuşma başladığında, konuşan ve dinleyen döngüsel bir biçimde sohbeti sürdürür.

17.iletişim sözlü veya sözsüz olabilir: Kişilerarası iletişim zamansal ve uzamsal koşullara göre sözlü ve sözsüz olabilir. Kişilerarası iletişimde akla önce söz gelir. Sözlü iletişimin yanı sıra sözsüz olarak da ileti alışverişinde bulunulur. Sözlerin yazıya değil de görüntülere ve çeşitli şekillere aktarılması da bir tür sözsüz iletişimdir.

ETMENLERİ: PSİKOLOJİK, SOSYOLOJİK, KÜLTÜREL, EKONOMİK

Psikolojik faktörler: Kişilerarası iletişimin en karmaşık belirleyicilerinden biridir. Hangi psikolojik koşulların kişileri hangi davranışlara ve iletişim edimlerine yönlendireceğini anlamak oldukça zordur. Kişilerarası iletişimin temelinde çoğu zaman kişi, kendi üzerine ilgi çekmek, başkaları üzerinde üstünlük kurmak vb. niyetler örtük olarak yer alabilir.

´Sosyolojik faktörler: Kişilerarası iletişim, bir yanıyla da sosyolojik bir olgudur. İçinde yaşadığımız topluma özgü iletişim biçimlerini toplumsallaşma süreci içerisinde ediniriz. Tüm yaşamımızda yapıp ettiklerimizi, başarılarımızı, içinde yaşadığımız sosyal ortamdaki konumlarımız uğruna gerçekleştiririz.

´Kültürel faktörler: farklı kültürel ortamlarda büyüyen insanların iletişim edimleri de birbirinden farklı olur. Her kültürel ortamın kendine özgü iletişim biçimi vardır.

´Ekonomik faktörler: İnsan her şeyden önce bir takım maddi gereksinimlerini karşılamak zorundadır. İnsanlık tarihinin her döneminde, en yakın arkadaşlık ilişkilerinde bile ekonominin belirleyiciliği söz konusudur.

**********

NOT: HER TÜRLÜ PSİKOLOJİK VE KİŞİSEL DEĞİŞİMLER PSİKOLOJİMİZİ, SOSYOLOJİK DEĞİŞİMLER SOSYOLOJİK ETMENLERİ, KÜLTÜREL VE TOPLMSAL DEĞİŞİMLER KÜLTÜREL ETMENLERİ, MADDİ ZORLUKLAR VEYA KOLAYLIKLAR GİBİ DEĞİŞİMLER İSE EKONOMİK ETMENLERİ ETKİLER.

AMAÇLARI: GÜÇ OLUŞTURMA VE SÖMÜRÜ, İKNA ETME

 • GRUP İLETİŞİMİ

Grup, ortak amaç ve hedefi olan insanların, hedeflerine ulaşmak için etkileşimli, birbirinden farklı olan ve kendilerini bir grup olarak gören insan topluluğudur.

Bizi bulunduğumuz ortam da etkileyen kişilerle bir grup oluştururuz, bu grup içinde gerçekleşen iletişime ise grup iletişimi denir.

İKİNCİL VE RESMİ OLMAYAN GRUPLAR: ARKADAŞ GRUPLARI VE SOSYAL ORTAMLAR

İKİNCİL VE RESMİ GRUPLAR: AYNI KURUMDA OKULA GİDEN ÖĞRENCİLER

BİRİNCİL VE RESMİ OLMAYAN GRUPLAR: GAZİANTEP’DE YAŞAYAN URFA’LILAR

BİRİNCİL VE YARI RESMİ GRUPLAR: ULUSAL VEYA IRKSAL KÖKENLER

Uzun süreli gruplar; grubun ömrünün insan ömründen uzun olduğu köy ve aile gibi gruplardır.

Kısa süreli gruplar; bir amaçla kurulan ve bu amaç gerçekleşince dağılabilen gruplardır. İş ve oyun grupları bu gruplara örnektir.

Periyodik gruplar; belirli sürelerde bir araya gelen insanlardan oluşan gruplardır. Gezi grupları, tatil arkadaşlıkları bu gruplara örnektir

Gruplar işlevleri açısından tek görevli ve çok görevli gruplar diye ayrılır.

Tek görevli gruplar; tek işlevi gerçekleştiren futbol takımı ve yapı kooperatifi gibi gruplardır.

Çok görevli gruplar; çok sayıda işlevi gerçekleştiren ulus ve belediye gibi gruplardır. Gruplar, üyeleri arasındaki dayanışma açısından mekanik ve organik dayanışmanın egemen olduğu gruplar diye ayrılır.

 • ÖRGÜT İLETİŞİMİ (KURAMSAL İLETİŞİM)

ÖRGÜTSEL İLETİŞİM, ÖRGÜTTE, GÜNDELİK FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK VE ÖRGÜTSEL AMAÇLARI GERÇEKLEŞTİRMEK AMACIYLA, ÖRGÜT UNSURLARI ARASINDA VE ÖRGÜTLE DIŞ ÇEVRE ARASINDA BİLGİ VE DÜŞÜNCE ALIŞVERİŞİDİR.

HİYERARŞİYE BAĞLI ÖRGÜT – ÜRÜN SATIŞI VEYA ÜRETİMİ – KARMA

ÖRGÜT İÇİ İLETİŞİM

-YÖNETEN YÖNETİLEN İLETİŞİMİNDE KARŞILIKLILIK

-EMPATİ : KİŞİNİN BİR SONRAKİ HAMLESİNİ BİLME

-MEMNUNİYET ÖLÇÜM ÇALIŞMALARI

-YATAY İLETİŞİM ALANLARI: Çalıştığımız kurumlarla gerçekleştirilen iletişim, yatay iletişimdir.

-CLİCKLEŞME: İş hayatının içindeki arkadaşlarla konuşma.

-ÖRGÜT KİMLİĞİNİN BENİMSETİLMESİ:

-İNSANA DEĞER VERİLMESİ

-TEKNOLOJİNİN KULLANIMI: Zaman tasarrufu, kağıt tasarrufu.

ÖRGÜTÜN DIŞ İLETİŞİMİ

-HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARI:

-TANITIM ETKİNLİKLERİ:

-PROPAGANDA:

-DİĞER ÖRGÜTLERLE İLETİŞİM ÖNEMLİDİR.

– ÖRGÜT İLETİŞİMİNDE DIŞSAL İKLİMİN ÖNEMİ:

 • ULUSLARARASI İLETİŞİM

NEDENLERİ

 • DENETİM: Siyasi perspektiften düşünülebilir. Bürokratiktir.
 • TANITIM
 • ULAŞIM KOŞULLARI
 • GÖÇ
 • TEKNOLOJİK DEĞİŞİMLER
 • DOĞAL AFETLER
 • SAVAŞ KOŞULLARI
 • TERÖR
 • TURİZM
 • SPOR FAALİYETLERİ

ÖZELLİKLERİ

ÇOK BOYUTLULUK: 5 Boyuttan mutlaka geçecek

Karşılıklılık: Fransa ile iletişim halindeke iken onun sana zorluk çıkarması. Fakat onlar buraya geldiğinde senin onlara kolaylık sağlaman.

Teknoloji sahipliğinin önemi: Teknolojiye sahip olan ulus, güçlüdür.

Tek yanlılık:

Çok taraflılık: AB’den alınan bir karara sadece Almanya ve İtalya değil, tüm üye ülkeler uyum sağlar.

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir